A) Educació i agents de l'educació: El concepte d’educació,l’educació social, la pedagogia social i l’acció socioeducativa.L’escola com institució educativa formal.La família com agent educatiu.Altres agents educatius: els professionals de l’acció socioed