Aproximació general al plantejament dels continguts de llengua i literatura catalana en l'educació secundària