Causalitat i responsabilitat. La causalitat com a condicions necessàries i / o suficients. Els judicis ordinaris de causalitat / responsabilitat. Els paradigmes de causació. El test NESS (Necessary Element of a sufficient Set) i les condicions INUS (Insuf