Les relacions entre prova i veritat. Veritat formal i veritat material. Prova i actituds proposicionals del jutge. Els moments de la prova en el procés judicial. El raonament probatori. Els estàndards de prova. Prova del dany. Elements valoratius en la id