Mecanismes de regulació i inhibició de les reaccions enzimàtiques; les diferents fonts d’enzims i els passos clau per a la seva producció a escala industrial; les aplicacions dels enzims en la indústria (fonamentalment l’alimentària però també en les indú