Tècniques de mostreig i pretractament de mostres. Eliminació d’interferències, extracció i concentració de molècules diana. Marcadors bioquímics i moleculars utilitzats. Mètodes qualitatius i quantitatius específics per a organismes i productes biotecnol