Organització i anàlisi descriptiva de dades univariants i bivariants. Introducció a la teoria de la probabilitat. Mostreig i distribucions mostrals.