Presentació

 

La investigació qualitativa, realitzada amb rigor i qualitat, és consubstancial a les ciències de la salut. És particularment útil, i pot constituir la millor opció, per abordar l’estudi en profunditat de temes complexos com la pràctica clínica, la qualitat de les cures o la implantació de canvis en el sistema sanitari. Es fonamental per conèixer, identificar i entendre quines intervencions poden ser més efectives per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida, així com, conèixer què pot produir o disminuir el sofriment en una determinada malaltia.

 

Objectius docents

 Conèixer les bases teòriques i metodològiques i les principals àrees d'aplicació de la investigació qualitativa. 

 Adquirir els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per al disseny d'una investigació qualitativa

 Conèixer les principals tècniques de recollida d’informació en les investigacions qualitatives

 Conèixer els fonaments i els procediments de l’anàlisi i interpretació de les dades discursives

 Adquirir els coneixements bàsics sobre els criteris d’avaluació de les investigacions qualitatives i la lectura crítica d’articles

 

Metodologia

Es busca que les participants aprenguin d’una manera activa i amb autonomia tutoritzada. Durant les sessions teòriques s’introduiran els conceptes bàsics i es proporcionarà bibliografia apropiada per aprofundir en els mateixos. El exercicis i el seminari de lectura crítica serviran per reforçar els conceptes de manera pràctica.

La professora estarà disponible (els dies de classe, o per correu electrònic) per resoldre els dubtes que vagin sorgint durant e treball no presencial d’immersió en el tema.

 

Requisits de les participants

Aquesta assignatura requereix una actitud oberta i flexible,  i també capacitat  reflexiva per treballar amb la incertesa i la comprensió inductiva. Cal una mirada, que entengui la salut i la malaltia com a construccions discursives, amb significats simbòlics profunds, totalment arrelats al context social i cultural, i no únicament, des d’una vessant biològica.