Descripció de les principals propietats tipològiques d’algunes de les llengües d'immigració presents a Catalunya i la seva influència en l’adquisició del català i del castellà com a L2.