Conèixer els fonaments de la cromatografia de gasos i l'espectrometria de masses