Conèixer les diferents tècniques de cromatografia de líquids i les tendències actuals.