Introduir a l’alumne en les tècniques de tractament de mostra i les seves aplicacions.