Coneixer les diferents aplicacions de les tècniques cromatogràfiques. Ressolució de problemes analítics.