Introduir els conceptes relacionats amb la cultura de la qualitat i els aspectes particulars de qualitat als laboratoris