Organització de la producció o serveis en una empresa de nova creació. Determinació dels nivells de planificació. Ús dels indicadors per determinar millores. Aplicació d'eines per a millorar processos. Gestionar la cadena de producció des de proveïdors f