En aquesta matèria es pretén que els i les alumnes coneguin i analitzin la normativa i els instruments de planificació i gestió territorial, urbanística i del paisatge vigents a Catalunya i a Espanya, amb l’objectiu de fer-ne una valoració des de l’òptica