Aquesta assignatura forma part del mòdul Investigació i Inclusió Educativa. Es pretén que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre els diferents models i enfocaments de la recerca educativa i social que s'utilitzen a nivell internacion