Es presentaran els agents i les estratègies de la mediació vinculats a les institucions del Patrimoni i adaptades a les possibilitats i necessitats de les diferents tipologies de públic, d'audiències: gabinets i materials didàctics, exposicions temporals,