Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.