En aquesta assignatura l'estudiant s'introduirà en el domini gramatical i d'estructura del francès com a segona llengua estrangera per assolir la comprensió i expressió oral i escrita en aquest idioma