El treball final de grau es contempla com un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, que es redactarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió. Per a aquells estudiants que hagin optat per cursar part dels seus crèdits optatius mitjançant la realització de pràctiques externes, el Treball de Final de Grau es vincularà a l'activitat pràctica desenvolupada i, en la mesura que sigui possible pel tipus de pràctica realitzada, consistirà en un dictamen fonamentalment pràctic en relació amb algun dels supòsits de fet, problemes o situacions, en les quals hagi pogut intervenir l'estudiant. Quan això no sigui possible, el Treball consistirà, o bé a la redacció d'una tesina en la qual s'abordi l'anàlisi d'un problema rellevant des del punt de vista politològic i/o social. En qualsevol cas, es pretén que, a través de la redacció del Treball de Final de Grau, l'estudiant posi en pràctica i acrediti haver adquirit moltes de les competències treballades en els cursos i semestres anteriors.