Els continguts docents vinculats amb la producció estan encarats a l'obtenció de recursos humans, tècnics i econòmics. Aquesta matèria ofereix els coneixements i tasques que s'han d'aplicar per dur a terme projectes audiovisuals des d'una perspectiva estratègica, administrativa i financera. Així mateix facilita conèixer el procés de producció en el context industrial i comercial, i dels corresponents mecanismes legislatius.