Hidrologia. El cicle de l'aigua i conceptes de planificació hidrològica. Balanços hídrics. Hidrodinàmica. Hidrometria. Instruments de mesura. Obres i instal·lacions hidràuliques. Captacions. Obres de regulació. Estacions de bombament. Xarxes de distribució d'aigua. Sistemes de reg. Sistemes de drenatge. Sostenibilitat en els sistemes de reg: ús d'aigües regenerades, anàlisi del cicle de vida i indicadors de ecoeficiència.