Les pràctiques professionals es realitzen en empreses o institucions amb l'objectiu que l'estudiant adquireixi una experiència de treball en els àmbits d'especialització del màster en un entorn professional. L'activitat desenvolupada per l'estudiant tindrà un contingut aplicat i normalment suposarà la participació en un projecte o estudi de planificació. Les pràctiques seran supervisades pel coordinador del màster o per professors d'aquest, en estret contacte amb els professionals de l'empresa o institució esmentada. Per al seguiment de les Pràctiques Externes s'assignarà a cada estudiant un professor membre del consell d'estudis del màster com a tutor acadèmic. El professor tutor orientarà l'estudiant en la selecció de la plaça i mantindrà entrevistes regulars amb ell abans i durant la realització de les pràctiques. Al seu torn, l'empresa o institució designarà una persona com a tutor de l'estudiant en l'empresa, que serà el responsable d'assignar les tasques i de fer el seguiment del treball de l'estudiant. Tots dos tutors estaran en contacte i intercanviaran la informació necessària per assegurar el compliment dels objectius acadèmics de les pràctiques.