El treball fi de màster pot ser un projecte, un assaig, un treball d'investigació, un estudi de cas o un altre document original elaborat per l'estudiant que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster i orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. Aquest treball estarà dirigit per un professor del màster i conclourà amb la defensa pública davant d'un tribunal, que l'avaluarà i qualificarà. El TFM es realitzarà de manera individual, si bé quan la complexitat, dificultat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es pot realitzar en grup, sent necessari en aquest cas l'autorització per part de la coordinació del màster. L'estudiant proposarà un tema a desenvolupar, que haurà de ser aprovat pel consell acadèmic del màster. La coordinació del màster podrà suggerir un llistat de temes d'entre els que són objecte d'investigació per part dels grups de recerca implicat en el màster, i a proposta d'aquests. En tot cas, el coordinador del màster assignarà un director de treball final de màster a cada estudiant, que serà un professor del màster afí al tema que desenvoluparà.