Aquesta assignatura NO és una assignatura de control en el sentit de la teoria clàssica de la enginyeria de control. Per tant NO es fa modelització, sintonització de reguladors per anàlisi del lloc de les arrels o anàlisi freqüencial etc. Es tracta el regulador PI, el que s'utilitza majoritàriament en els llaços de control de regulació de velocitat, parell i posició, de forma pràctica i intuïtiva Amb un enfocament pràctic, l'assignatura es centra principalment en el coneixement aplicat de tècniques i tecnologies de control d'accionaments amb motors elèctrics. Es tracta principalment el control de velocitat, però també el control pur de parell i el control de posició. S'incideix en el coneixement de com es connecten i es configuren els variadors de freqüència àmpliament utilitzats en les instal·lacions d'automatització industrial per a variar i regular la velocitat de motors d'inducció. Es tracta el concepte de "Motion Control" (Control de moviment). El concepte de “Motion Control” engloba el control de posició, velocitat i parell d’eixos, així com la sincronització entre ells. S'introdueix una pràctica de laboratori en la que s'implementen exemples de control de moviment amb el servoaccionament AC Lexium 32M i el PLC controlador d'eixos LMC058 de Schneider Electric. També la pràctica del motor pas a pas es fa en el laboratori de PLC's, aprofitant que el PLC M241 disposa d'una llibreria de funcions de l'estandard PLCopen Motion Control, podent controlar el posicionament o la velocitat de motors pas a pas. Els coneixements assolits en aquesta assignatura són importants perquè aquests accionaments formen part de pràcticament tots els sistemes automatitzats. Pel disseny d'un sistema automatitzat el coneixement i la capacitat per seleccionar, configurar i posar en marxa equips per a la regulació de velocitat (i posició) es fa imprescindible en la majoria de casos.